Parterapi i Stockholm

De flesta par stöter i olika skeden i relationen på problem. Ibland kan problemen bli så allvarliga att man hamnar i svårlösliga konflikter som leder till att man glider ifrån varandra. Vi erbjuder er parterapi i Stockholm.

Det kan exempelvis handla om kommunikationsproblem, förändringar/kriser som att bli förälder, olika åsikter om ekonomi, barnuppfostran, sex och närhet. Att ha ett barn med funktionshinder kan likaså vara påfrestande. Olikheter man i början tyckte om kan bli just det man irriterar sig på. Gång på gång försöker man få sin partner att ändra sig men kommer ingen vart.

Det kan då vara läge att söka hjälp av en oberoende part för att förbättra kommunikation och hitta nya lösningar eller sätt att acceptera varandras olikheter.

Evidensbaserad parterapi är en blandning av integrerad beteendeterapi för par (IBCT) och traditionell beteendeterapi (KBT) för par. Det är en metod som kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier för att hjälpa par med relationsproblem.
I bedömningsfasen ingår kartläggning med paret och enskilda samtal med båda parterna i paret. Därefter återkopplar/diskuterar psykologen med paret om aktuella teman och möjliga lösningar. Om paret önskar inleds sedan den aktiva behandlingsfasen: paret får session för session arbeta med aktuella konfliktområden. Paret får lära sig se hur konflikter uppstår, de får träna på att lyssna på varandra och skifta perspektiv från förändring av den andres beteenden till acceptans av olikheter. De får vid behov även arbeta med konkreta beteendeförändringar. I likhet med individuell KBT, ges hemuppgifter mellan sessionerna för att hjälpa paret att fortsätta arbeta med relationen i hemmiljön. Avslutningsvis görs en plan för hur paret ska arbeta vidare med sin relation och hantera eventuella risksituationer i framtiden. Forskning visar att ungefär 2/3 av de som genomgick integrerad beteendeterapi för par var kvar i relationen två år efter genomgången terapi, och tillfredsställelsen med relationen ökade.

Relationsproblem samvarierar med både ångest och depression och är ofta direkt orsak till tillstånden. Om så är fallet är det bättre att försöka förändra det dysfunktionella i relationen som leder till ångest och depression, istället för att den ena parten söker individuell behandling.

Par söker sig även till oss när man redan beslutat sig för att gå skilda vägar. Genom parterapi kan paret få hjälp med att hitta ett fungerande samarbete, och det kan bidra till en mindre konfliktfylld separation.

Behandlingen för vår parterapi i Stockholm genomförs av legitimerade psykologer och psykoterapeuter med KBT-inriktning.

Boka tid här eller kontakta oss på telefon: 08-406 00 40.

Boka tid

Vill du boka en tid eller har du några frågor?