KBT

KBT, kognitiv beteendeterapi, kan förenklat beskrivas som en sammanslagning av kognitiv terapi och beteendeterapi.

Kognitiv terapi undersöker hur våra tankar och tankemönster påverkar våra känslor och beteenden. Beteendeterapi utgår från inlärningsteori – teorin om hur vi lär oss och påverkas av vår omgivning.

I KBT undersöker vi tankar, beteenden, känslor och hur dessa samverkar med varandra här och nu. Beteenden kan påverka våra känslor och tankar, och vice versa. Inom KBT är beteenden inte bara det vi gör, utan även kroppsliga förnimmelser och tankemönster.

Tillsammans med sin psykolog gör man en noggrann analys av beteenden som kan vara problematiska för att kartlägga orsakerna till just dina svårigheter. Man analyserar problematiska beteenden, vad det är som utlöser dem och vilka konsekvenser de får i vardagen. När detta gjorts kan man se vad som behöver göras för att uppnå förändring. Utifrån detta läggs en plan upp för behandling som testas och utvärderas under behandlingens gång. Stor vikt läggs vid att hitta nya strategier för att hantera sina svårigheter så att problemen minskar, blir lättare att hantera eller helt försvinner.

KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg, och ett nära samarbete mellan patient och behandlare. Man arbetar målfokuserat genom att ställa upp tydliga mål tidigt i en behandling som man jobbar mot, och kan därför tydligt se om man närmar sig dessa under behandlingen.

KBT använder sig av flera olika metoder för att förändra hur vi agerar. En central del av KBT är exponering – att långsamt, i hanterbara steg, närma sig det man är rädd för och därmed minska ångest och rädsla på lång sikt.

Man kan även arbeta med beteendeexperiment, där man testar antaganden och föreställningar om vad man tror ska hända när man gör på ett visst sätt och sedan undersöka hur det faktiskt blev. På så sätt kan man förändra uppfattningar som man har haft under längre tid.

När man arbetar med depression använder man sig av beteendeaktivering. Personer som har varit deprimerade länge har ofta slutat med de aktiviteter som har gett glädje och energi. Genom att undersöka vad dessa aktiviteter är kan man successivt börja öka aktivitetsnivån, och därmed motverka depressionen.

Boka tid

Vill du boka en tid eller har du några frågor?